Добро пожаловать на Новости образования 01.07.2022 г. | 16:27

5. Особливості формування економічних поглядів античного світу

 • 02.02.2009 г. | 18:10

Економічна думка античного світу розвивалась насам­перед у Греції, а також у Римі, де вона набула певних особ­ливостей. Так, у греків на відміну від римлян більше уваги приділяється питанням господарської етики.

4. Рекомендації про регламентування присвоєння торговельного прибутку купцями і торговцями автором трактату «Артхашастра»

 • 02.02.2009 г. | 18:01

Щоб обґрунтувати регламентоване присвоєння прибут­ку покупцями та торговцями, Каутілья (автор трактату) виходить з того, що оскільки ціна товару на ринку складається не тільки з ви­трат на виробництво, а й з торговельних витрат, то спочат­ку слід установити частку прибутку торговця в ціні товару в розмірі 5 % ціни на місцеві товари, а також встановити 10 % — на привізні товари.

3. Роль золота в трактаті «Гуань-Цзи»

 • 02.02.2009 г. | 17:59

Золото і перли не розглядаються в трактаті як виключне багатство; такими визнаються передусім матеріальні блага. При цьому, з одного боку, золоту відводиться роль таких грошей, що забезпечують обмін, від золота все ж «вигоди» в одних буває більше, ніж у інших, з другого – золото оголошується товаром, якщо ним вимірюються ресурси держави.

2. Властивість примноження багатства країни за вченням Конфуція

 • 02.02.2009 г. | 17:57

Конфуцій вважав природно виправданим існування різ­них форм власності: великої спільноти (колективної влас­ності селянських общин), особистого володіння родової аристократії і неродовитих рабовласників. Пов'язуючи всі на­явні суперечності в імперії з особистою власністю, він все ж надає їй перевагу.

 

 

1. Найвідоміші писемні пам'ятки економічної думки цивілізації Стародавнього Сходу

 • 02.02.2009 г. | 17:54

Стародавній Єгипет:

 • «Повчання гераклеопольського царя своєму синові»(12 ст. до н.е.);
 • «Повчання Ахтоя своєму синові Піопі» (20 ст. до н.е.);
 • «Речення Іпусера» (18 ст. до н.е.).

Історичний перебіг розвитку економічної думки – основа сучасної економічної науки

 • 02.02.2009 г. | 12:45

Економічна думка як сукупність уявлень про те, як вирішувати різноманітні господарські завдання, зародилася і розвивалася разом з виникненням і розвитком людських общин. Для задоволення своїх потреб люди повинні були шукати найраціональніші способи вико­ристання обмежених ресурсів. Ці пошуки і являли собою еко­номічну думку, яка фіксувалася у вигляді обрядів, традицій, релігійних уявлень, наскальних малюнків. З появою писемності, можливості фіксації і передачі господарської інформації істотно розширилися. У той же час, з поділом суспільства на класи і появою держави, ускладнилися господарські завдання, потребуючи відповідних економічних ідей.

Функції курсу «Сучасні економічні теорії» і його значення для творчого оволодіння сучасною економічною наукою

 • 02.02.2009 г. | 12:38

У складній системі економічних наук курс «Сучасні економічні теорії» займає важливе місце. Оскільки теоретично осмислюється  й уза­гальнюється  досягнення кожної з цих теорій, то тим самим, безумовно, забезпечується одна з передумов їх подальшого поступового розвитку.

Основні напрями сучасної економічної теорії

 • 02.02.2009 г. | 12:34

Сучасна економічна теорія розвивається за такими ос­новними напрямами:

ü      економічний лібералізм, репрезенто­ваний неокласичною теорією, неолібералізмом і сучасним монетаризмом, яким властиві заперечення необхідності масштабного державного втручання в економічне життя і віра у регулюючі можливості об'єктивного ринкового меха­нізму;

ü      економічний дирижизм, представлений неокейнсіанством, вченням шведської економічної школи та неоінституціоналізмом.

ü      неокласичний синтез – є сьогодні особливою течією економічної думки, який намагається поєднати кейнсіанство з неокласичною теорією.

    

 

Курс «Сучасні економічні теорії»

 • 02.02.2009 г. | 12:10

Вивчення курсу «Сучасні економічні теорії» дає можливість пізнання:

 • основних закономірностей виникнення і розвитку економічних уявлень та їхньої залежність від конкретно-історичних ситуацій;
 • економічних концепцій основних шкіл та напрямків економічної думки;
 • досягнень видатних вчених-економістів і нобеліантів та їхнього внеску у роз­виток еконо-мічної науки і формування певного механізму самовдосконалення економіки суспільства.
Первая | Предыдущая | 105106107108109110111 | Следующая | Последняя

Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 6

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

 •  Да
 •  Нет
 •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии