Добро пожаловать на Новости образования 01.04.2020 г. | 19:46

15. Пояснення критики капіталізму та сутність концепції реалізації і криз С.Сісмонді

 • 04.02.2009 г. | 14:07

Сісмонді піддав гострій критиці капіталізм, а заразом і економічний лібералізм класичної політичної економії, її погляди на велике машинне виробництво, вільну конкурен­цію, гармонію економічних інтересів, автоматичний ме­ханізм встановлення економічної рівноваги через попит і пропозицію, невтручання держави в економічне життя.

14. Cутність поглядів Г.Ч.Кері щодо міжнародної торгівлі

 • 04.02.2009 г. | 13:53

Теорія «гармонія інтересів» Кері  не вичерпується проблемою внутрішнього суспільного поєднання економічних інтересів. Кері вважає, що для прогресивного розвитку важливо враховувати всі чинники, які можуть впливати на стан національної економіки. Одним з них є зовнішня торгівля, яка стимулює або стримує виробництво залежно від тієї політи-ки, яку проводить держава.

13. Сутність мальтузіанської теорії заробітної плати та мальтузіанського закону спадної віддачі

 • 02.02.2009 г. | 18:49

З теорією народонаселення тісно пов'язана мальтузіан­ська теорія заробітної плати. Мальтус доводив, що внаслі­док тиску зростання населення на рівень заробітної плати остання визначається мінімальною вартістю засобів існуван­ня робітника, що й визначає рівень заробітної плати.

12. Положення Т. Мальтуса у праці «Дослід про закон народонаселення» і його пропозиції для вирішення проблем бідності

 • 02.02.2009 г. | 18:38

Т.Мальтус у праці «Дослід про закон народонаселення» виходив з таких положень:

1)      суспільство перебуває в рівноважному стані, коли виробляє достатню кількість продовольства для споживан­ня відповідної чисельності населення;

2)      при порушенні цієї рівноваги в суспільстві виника­ють сили, які повертають його до рівноважного стану;

3)      ціни всіх товарів визначаються співвідношенням по­питу і пропозиції;

4)      діє закон народонаселення, згідно з яким і населення, і продовольство за відсутності перешкод безмежно зроста­ють, але швидкість зростання населення вища, ніж швид­кість зростання продуктів харчування.

 

11. Пояснення виникнення класичної політичної економії

 • 02.02.2009 г. | 18:36

У 17ст. виникла необхідність формування нової еко­номічної ідеології, яка б теоретично узагальнила і поясни­ла нові економічні процеси. Цю місію виконала класична політична економія, об'єктом дослідження якої стали мате­ріальне виробництво та об'єктивні закони економічного життя.

10. Меркантилізм і історичні передумови його виникнення

 • 02.02.2009 г. | 18:31

Меркантилізм – це перша концепція до ринкової еко­номічної теорії, перший вияв політекономії. У Західній Європі меркантилізм зародився на початку XVII ст. Голов­ною умовою його виникнення були розпад феодалізму і зародження капіталізму. Зародження і розвиток капіта­лістичного виробництва привели до виникнення світового ринку.

9. Призначення «Домострой Сильвестра» на Русі

 • 02.02.2009 г. | 18:28

На Русі «Домострої», аналогічно ксенофонтовському «Економіксу», зявилися у 11 ст. У 16 столітті радник Івана Грозного Сильвестр поєднав їх у наказ, що увійшло в історію як «Домострой Сильвестра».

8. «Руська правда» як джерело зведень про економічні відносини

 • 02.02.2009 г. | 18:24

«Руська правда» – збірник установлень правди, закону. Це свого роду кодекс цивільного права, що містить норми майнових відносин, принципи відшкодування за втрати і злочи-ни. Положення Правди, звід звичаїв, судові встанов­лення, термінологія допомагають уя-вити правові та госпо­дарські основи життя в Київській Русі. Збереглося кілька варіантів «Руської правди»:первісний(короткий); більш повний варіант(великий),створений пізніше.

7. Економічні ідеї Київської Русі й відомі писемні джерела в Україні того періоду

 • 02.02.2009 г. | 18:20

Економічні ідеї в Україні періоду раннього середньо­віччя найбільш широко від ображені в літературній пам'ят­ці періоду Київської Русі – «Руській правді» (XI ст.), де законом охоронялась приватна власність, визначалась міра по­карання за зазіхання на неї. При спробі боржника втекти від кредитора останній міг перетворити його на свого одвічного раба. Князі та бояри мали виключне та спадкоємне право на землю, позбавити якого їх не міг навіть великий князь.

6. Особливості канонічної думки раннього і пізнього канонізму середньовіччя

 • 02.02.2009 г. | 18:11

Особливістю канонічної думки раннього канонізму було те, що в період раннього середньовіччя засуджували торгівельний прибуток і лихварський відсоток, які розглядались як результат нечесного обміну і присвоєння чужої праці, тобто як гріх.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 22

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

 •  Да
 •  Нет
 •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,242 voters | 10 Комментарии