Добро пожаловать на Новости образования 20.05.2019 г. | 10:30

Характерні особливості класичної школи політичної економії

 • 07.02.2009 г. | 14:03

Класична політична економія – один із наукових на­прямів світової економічної думки другої половини XVII – першої половини XIX ст.

Меркантилізм

 • 07.02.2009 г. | 13:56

Меркантилізм (італ. – «купець, торговець») – напрям економічної думки, послідовники якого вбачали джерело багатства у зовнішній торгівлі, за рахунок досягнення ак­тивного торгового балансу (перевищення експорту над ім­портом товарів).

Економічна думка Середньовіччя

 • 07.02.2009 г. | 13:54

 Джерелами економічної думки Середньовіччя стали:

 • в арабських країнах: Коран (610–632); вчення Ібн-Хальдуна (1332–1406);
 • у Західній Європі: ідеї Августина Блаженного (354– 430); Фоми Аквінського (Аквіната) (1225–1274);
 • у Росії та Україні: "Руська правда" (XIIXIII ст.) – збірка законів Київської держави; ідеї І.С. Пересвєтова (кінець XV – початок XVI ст.); М. Башкін (XVI ст.).

Економічна думка Стародавньої Греції

 • 06.02.2009 г. | 15:29

Геніальні спроби теоретично усвідомити економічний устрій суспільства і визначити джерела його багатства були зроблені великими греками. Економічна думка Стародавньої Греції пов'язана з іме­нами Ксенофонта, Платона і Арістотеля.

Фактори, під впливом яких трансформуються погляди і концепції економістів

 • 06.02.2009 г. | 15:26

Відповідаючи на це і подібні запитання, важливо уник­нути двох крайнощів.

            З одного боку, не можна визнати справедливим проведен­ня прямого і безпосереднього зв'язку між зміною соціаль­но-економічних умов і відображенням цих умов і відповід­них інтересів в економічних теоріях і концепціях. Цей зв'я­зок є, але він не має прямого, «твердого», характеру.

 

20. Місце марксизму у розвитку сучасної економічної думки

 • 06.02.2009 г. | 15:14

Марксизм – це закономірний етап пізнання дійсності, зумовлювався відповідними вимогами часу та соціальними інтересами.

19. Відношення представників німецької історичної школи до нетрадиційного напряму в економічній науці

 • 04.02.2009 г. | 14:17

У представників цієї школи свої підходи до трактування основних економічних понять та до розуміння економічних законів. «Історики» акцентують увагу на тому, що жодна суспіль­но-економічна форма не є цілком завершеною; вона постійно вдосконалюється, змінюється. А економічні теорії, що є уза­гальненням практики, також не варто абсолютизувати, вва­жати їх універсальними, такими, що відповідають умовам кожного національного господарства. Положення та висновки класичної і неокласичної шкіл критикуються «істориками» за схематизм і невиправдані абстракції. Головним для історичної школи, є необхідність враховувати умови, специфіку окре­мих країн, кожної епохи.

18. Сутність соціалістичних вчень, зокрема, соціалістів-утопістів

 • 04.02.2009 г. | 14:12

Соціалістичні вчення невід’ємний елемент розвитку економічної думки, який постав із мрій і уявлень людей про можливість досягнення справедливого суспільства. Утопічні проекти суспільного устрою зявлялися час від часу в різних країнах, як правило, у період загострення соціальних конфліктів, коли проблеми нерівності і несправедливості ставала особливо актуальною.

17. Основа концепції еквівалентності послуг і економічної програми П.Прудона

 • 04.02.2009 г. | 14:09

Прудон висловив концепцію еквівалентності послуг, в основу якої заклав принцип: «роби для інших те, що хочеш, щоб робили для тебе». Вона включає теорію «конституйова­ної вартості», проект реформи системи обміну через засну­вання «народного банку» і виробничих кредитних спілок.

16. Сутність методології П.Прудона

 • 04.02.2009 г. | 14:08

Методології Прудона притаманні ідеалізм і суб'єктивізм. Економічні категорії він розглядає як втілення «абсолют­ного розуму», як вічні ідеї, відірвані від реальної дійсності.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 24

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

 •  Да
 •  Нет
 •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,233 voters | 10 Комментарии