Добро пожаловать на Новости образования 21.09.2021 г. | 16:54

10. Суть проблем соціальної справедливості і рівності

  • 28.02.2009 г. | 21:49

Маркс висунув оригінальну теорію доходів, яка ґрун­тується на його теорії додаткової вартості. Він розглядає її в третьому томі «Капіталу». Однак можна зазначити, що вона була не зовсім завершеною, адже більшість матеріалів цього тому після смерті автора знаходились у чорнових на­черках, а Ф. Енгельс намагався надати їм закінченого ви­гляду.

Сутність марксистської теорії доходів полягає в тому, що всі доходи промислових, торгових і грошових капіта­лістів, а також землевласників, тобто прибуток, відсоток і земельна рента, розглядаються як результат розподілу ними додаткової вартості, створеної найманими робітни­ками у сфері матеріального виробництва. Це означає, що всі класи, які одержують зазначені первинні доходи, трак­тувались Марксом як класи експлуататорські, в якій би сфе­рі вони не діяли.

            Відповідно до теорії К. Маркса джерелом доходу є праця. У створенні нової вартості бере участь тільки один фак­тор – робітник, власник робочої сили. Інші види доходів –  підприємницький прибуток, торговий прибуток, позичко­вий відсоток, рента – це є перетворені форми додаткової вартості, результат неоплаченої праці робітників.

            Справедливість розподілу доходів, за Марксом, полягає в тому, що доходи учасників трудової діяльності формують­ся відповідно до суспільно необхідних витрат праці на виробництво товарів. Вимірювання частки кожного працівни­ка визначається однією мірою – працею, що забезпечує рів­ність у розподілі трудових доходів. Діє не принцип рівнян­ня, а принцип рівнозначності трудових зусиль. Враховуєть­ся як кількість праці (відпрацьовані години), так і якість її (складна праця зводиться до простої праці).

            З переходом від приватної до суспільної власності дося­гається значною мірою рівномірна участь усіх працездат­них у створенні суспільного продукту. При розподілі суспіль­ного продукту учасники виробництва не вправі претендува­ти на одержання «повного не урізаного продукту праці». У «Критиці Готської програми» Маркс писав, що части­на продукту йде на 1.задоволення загальних потреб та 2.на за­безпечення нестатків суспільства в майбутньому. Це – до­датковий продукт. На оплату праці та задоволення поточ­них потреб витрачається необхідний продукт.

 

10. Суть проблем соціальної справедливості і рівності | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 19

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии