Добро пожаловать на Новости образования 21.09.2021 г. | 17:39

Основні ідеї «Капіталу» К. Маркса

  • 28.02.2009 г. | 21:06

Найвизначнішими твором марксистської політичної еко­номії став «Капітал» К.Маркса, який створювався автором протягом 1844–1883 рр.

Перший том «Капіталу» складається із семи відділів та двадцяти п'яти розділів. Предмет дослідження першого томупроцес накопичення капіталу.

            Перший відділ присвячений аналізу товару і його влас­тивостей. У другому відділі подається аналіз умов перетво­рення грошей у капітал. У ньому К. Маркс вводить поняття такого товару, як робоча сила. Далі автор підводить читача до розуміння додаткової вартості, доводячи, що обмін робо­чої сили на капітал відбувається шляхом обміну еквіва­лентів. Робітник створює вартість більшу, ніж вартість ро­бочої сили.

            Відділи з третього по п'ятий присвячені теорії додатко­вої вартості. Тут автор розкриває причини зіткнення інте­ресів буржуазії і пролетаріату. Треба зазначити, що в цих відділах К. Маркс дає своє визначення капіталу як класо­вої теорії.

            У шостому відділі відображені погляди автора на заро­бітну плату як на перетворену форму вартості та ціни робо­чої сили.

            Сьомий відділ присвячений розкриттю процесу нагро­мадження капіталу.

            Кульмінація цього відділу – формування автором за­гального закону капіталістичного нагромадження: нагро­мадження капіталу – результат збільшення розмірів підприємств  у ході конкурентної боротьби і зростання абсолютної величини безробіття.

            У результаті К.Маркс приходить до ідеї про об'єктивну неминучість загибелі капіталізму і перемоги робітничого класу.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 15

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии