Добро пожаловать на Новости образования 21.09.2021 г. | 16:47

Економічна теорія в США. К.Ч. Кері

  • 15.02.2009 г. | 16:17

Генрі Чарльз Кері (1793–1879) – перший американ­ський економіст-теоретик. Кері народився у Філадельфії в сім'ї ірландського політичного вигнанця. Він закінчив зви­чайну школу й у 24 роки став бізнесменом, швидко забезпе­чив собі матеріально незалежне майбутнє та у 42 роки зай­нявся наукою. Під час своїх подорожей до Європи зустрі­чався з багатьма видатними людьми тієї доби, і серед них із Дж.С. Міллем, який зацікавив його як видатний учений.

Свої економічні погляди Кері виклав у працях «Нариси про норму заробітної плати» (1833 р.), «Принципи політичної економії» (1840 р.), «Гармонія інтересів» (1850 р.) «Прин­ципи соціальної науки» (1859 р.) та ін.

            Завоювання незалежності від Англії, наявність вільних родючих земель та інших природних багатств, імміграція капіталів і технічного прогресу з Європи, відсутність фео­дальних гальм зумовили швидкий розвиток у США еконо­міки ринкового типу. Особливості еволюції економіки США відбились в економічних теоріях першого відомого амери­канського економіста Г.Ч..Кері.

            На противагу класовій теорії розподілу Д. Рікардо   Г.Ч. Кері висунув власну теорію гармонії класових інте­ресів, яка лягла в основу його концепції вартості. Згідно з теорією Кері вартість продукту визначається кількістю праці, необхідної не для виробництва, а для його відтворен­ня. На думку Кері, зі зростанням продуктивності праці витрати на відтворення товарів зменшуються, що відповід­но зумовлює зменшення частки засобів виробництва у вар­тості продукту, а отже, й частки капіталу і відсотка на ньо­го як винагороди капіталістові за вкладений капітал. Відпо­відно зростає цінність праці та її частки в продукті.

            На цій основі Кері зробив висновок, що з прискоренням технічного прогресу капіталістичного виробництва частка ро­бітників (заробітна плата) зростає і абсолютно, і відносно, а частка капіталістів (прибуток) – зростає абсолютно, а зменшу­ється відносно. Звідси виникає гармонія їх інтересів у виробниц­тві, оскільки з розвитком капіталізму становище робітників покращується швидше, ніж зростають доходи капіталістів.

            У своїй концепції ренти Кері ігнорував суперечності між землевласниками і капіталістами-орендарями, про які пи­сали Д. Рікардо та його послідовники. Під земельною рен­тою американський економіст розумів відсоток на вкладе­ний у землю капітал, тобто вважав таку ренту однією з форм прибутку. У праці «Основи соціальної науки» Кері піддав гострій критиці теорію вільної торгівлі класичної школи та економічну політику фритредерства в Англії, яка й ґрунтувалась на класичних теоретичних принципах.  Кері вважав, що вільна торгівля дає вигоду лише окремим націям, які виробляють дешеві продукти, і гальмує розвиток інших.

            Цей несподіваний і парадоксальний висновок Кері об­ґрунтовував фактами з історії освоєння земель Північної Америки першими колоністами. Родюча земля в природно­му стані буяла заростями чагарників і трав, дрімучими ліса­ми, тому її дуже важко було очистити для обробітку. Ще важче було освоювати заболочені землі, відвойовувати їх у водної стихії, створюючи захисні дамби. Тому першопрохідці спочатку освоювали схили і пагорби, ділянки, що легко піддавались обробітку, потім поступово, протягом життя кількох поколінь, розчищали родючі долини, вводи­ли їх у сільськогосподарський обіг.

            Звичайно, ситуація в сільському господарстві давно освоє­ної Європи була зовсім іншою, що й зумовило інший підхід до аналізу вартості і ренти.

 

Економічна теорія в США. К.Ч. Кері | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 22

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии