Добро пожаловать на Новости образования 04.07.2020 г. | 03:07

Економічне вчення Дж.С. Мілля

  • 15.02.2009 г. | 16:16

 Джон Стюарт Мілль (1806–1873) – англійський еко­номіст, філософ. Його батько був економістом – послідовни­ком, коментатором і близьким другом Д. Рікардо, погляди якого відбилися на подальшій творчості Дж.С. Мілля.

З 1823-1858 р. Мілль служив в Ост-Індської компанії. У 1865–1868 рр. був членом палати громад. Перша праця Мілля в галузі політичної економії була опублікована у 1829 р. А в 1843 р. він закінчив роботу над книгою "Система логіки", яка принесла йому популяр­ність. Головна праця – "Основи політичної економії" (1848 р.).

            Основні положення методології дослідження Мілля схожі з класичною школою.   

            Специфіка поглядів Мілля виявилася в таких моментах:

  • вчений відокремив закони виробництва від законів розподілу. Перші з них постійні, а другі – залежать від законів і звичаїв суспільства;
  • спробував додати до законів незмінного суспільства динаміку політичної економії.

            Багатство, в уявленні Мілля, – це сукупність благ, що володіють міновою вартістю.

            Ціна є грошовим виразом вартості. До чинників, що утворюють ціну, Мілль відносив конкуренцію, мотивуючи це тим, що покупець прагне купити дешевше, а продавець – продати дорожче.

            Капітал, на думку Мілля, – запас продуктів праці, що виникає внаслідок заощаджень, завдяки постійному відтво­рюванню. Незважаючи на обмеження виробництва наявні­стю капіталу, додаткові вкладення останнього за наявності трудових ресурсів можуть привести до розширення вироб­ництва без певної межі.

            Прибуток є засобом продуктивної сили праці, а її вели­чина має бути не менша від суми відсотка на капітал, стра­хової премії і заробітної плати з управління. Якщо прибу­ток недостатній, то капітал вилучають із виробництва до того періоду, коли прибуток зросте. При процвітанні вироб­ництва необхідне залучення додаткового капіталу. Теорія грошей Мілля виходить із кількісної теорії гро­шей, її сутність така: збільшення кількості грошей при утворенні запасів або збільшенні сукупного прибутку не приведе до зростання цін.

            Кредит не збільшує продуктивних ресурсів країни, але завдяки йому, вони більш повноцінно використовуються у продуктивній діяльності. Джерело кредиту – капітал (гро­шовий), що не використовується в цей час у виробничих цілях. Депозитні банки, за Міллем, слугують інструмен­том надання кредиту під відсоток. Причину торгової кризи Мілль вбачав у скороченні кре­диту, а засіб її подолання – у збільшенні пропозиції і віднов­ленні довір'я між учасниками процесу кредитування. Та­кож він стверджував, що криза завжди супроводжувалася  надлишком товарів над грошовим попитом.

            Мілль поділив ринки на статичні й спекулятивні.

    У своїх переконаннях щодо продуктивної праці в цілому Дж.С. Мілль солідарний з А. Смітом. Новизна полягає в тому, що Мілль до багатства, що створюється продуктивною працею, відносив ще й працю, спрямовану на підви­щення кваліфікації тощо.

            Погляди Мілля на заробітну плату зводяться до такого: сукупний попит на працю нееластичний, тому потрібно визнати «теорію робітничого фонду», за якою суспільство має у своєму розпорядженні стабільний фонд життєвих коштів, запаси яких і використовують капіталісти для утри­мання робітників. Ця теорія при перевірці часом була ви­знана неспроможною.

            Ідеал суспільного ладу Мілль бачив у досягненні людь­ми повної незалежності без обмежень, крім заборони на спричинення шкоди іншим людям; економічний прогрес пов'язував з науково-технічним прогресом, зростанням без­пеки особистості.

            Соціальні реформи Мілля:

  • введення корпоративної асоціації, що ліквідує найма­ну працю;
  • соціалізація земельної ренти за допомогою земельного податку;
  • обмеження нерівності за допомогою обмеження права успадкування.
Економічне вчення Дж.С. Мілля | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 15

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,243 voters | 10 Комментарии