Добро пожаловать на Новости образования 06.04.2020 г. | 08:26

Фактори, під впливом яких трансформуються погляди і концепції економістів

  • 06.02.2009 г. | 15:26

Відповідаючи на це і подібні запитання, важливо уник­нути двох крайнощів.

            З одного боку, не можна визнати справедливим проведен­ня прямого і безпосереднього зв'язку між зміною соціаль­но-економічних умов і відображенням цих умов і відповід­них інтересів в економічних теоріях і концепціях. Цей зв'я­зок є, але він не має прямого, «твердого», характеру.

 

З іншого боку, при розгляді об'єктивних основ поява тієї чи іншої концепції не випливає з абсолютизуючого значен­ня якого-небудь одного фактора. Взаємозв'язок економіч­ної реальності з теоретичними узагальненнями дуже бага­тогранний, суперечливий і мінливий. Та й самі теорії, у тому числі погляди теоретиків, котрі належать до однієї школи, є на загал далеко неоднозначні.

            Цей матеріал (інформація) є спробою виділити лише найбільш істотні фактори, під впливом яких формуються й еволюціонують економічні по­гляди і концепції.

            Цілком очевидно, що поява певних ідей і положень так чи інакше пов'язана з об'єктивними умовами, потребами й інтересами реальної економічної практики.       

            Наприклад, монетаризм своєю популярністю в другій половині 70-х років 20 століття, зобов'язаний загостренню інфляції, проблему якої прагну­ли осягнути представники цієї школи. Не варто лише спро­щувати й абсолютизувати потреби і нестатки практики.

            На формування і розвиток економічних теорій вплива­ють також:

  • наукові праці та погляди представників більш ранніх концепцій, їхні підходи, термінологія, проблематика;
  • взаємовплив національних шкіл;
  • розвиток суміжних розділів економічної науки — ста­тистики, математики, демографії, соціології та ін.;
  • удосконалювання методів наукового дослідження;
  • розширення (зміна) тематики і поглядів на предмет економічної науки;
  • взаємозв'язок та узгодження окремих розділів еконо­мічної теорії, наявність чи, навпаки, відсутність внутріш­ньої логіки, сполученості економічних законів і категорій.

            На розвиток і зміст економічної науки впливає багато факторів, які тісно взаємо-пов'язані. Еволюція економічних поглядів і концепцій відбувається під впливом практичних нестатків і потреб, у процесі зіставлення й уточнення різних підходів, позицій, методів, за відомої консервативності й безсумнівної наступності знань і висновків.

            Важливим джерелом, яке свідчить про економічні уявлення ста­ровини, є Біблія.

            Ця книга зіграла винятково важливу роль у формуванні принципів господарської етики, якими протягом сторіч будуть керуватися люди, вступаючи у відносини в сфері економічної діяльності. Як правило, ці документи не носили аналітичного характеру, а лише встановлювали визначені норми поведінки, але елементи роздумів і узагальнень уже мали в них місце.

 

 

Фактори, під впливом яких трансформуються погляди і концепції економістів | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 21

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,242 voters | 10 Комментарии