Добро пожаловать на Новости образования 21.09.2021 г. | 18:13

20. Місце марксизму у розвитку сучасної економічної думки

  • 06.02.2009 г. | 15:14

Марксизм – це закономірний етап пізнання дійсності, зумовлювався відповідними вимогами часу та соціальними інтересами.

Загальна критична оцінка марксистського вчення зумов­лена не його економічним змістом, а ідеологічними підходами, що певною мірою визначили і напрямки дослідження, і сутність багатьох узагальнень цього вчення. Якби не радикальні послідовники марксизму, то сьогодні, напевне його сприймали б як науковий напрям, що доповнював і завершував розвиток класичної політичної економії.

            Нині марксистське економічне вчення знов опинилося в центрі уваги західних дослідників, які намагаються пере­глянути доктрину Маркса та формалізувати її за допомо­гою економіко-математичного моделювання. Однак не зав­жди ці спроби є вдалими, оскільки більшість вирішуваних Марксом проблем за своєю природою не піддаються кіль­кісному аналізу.

            Маркс і його послідовники у своїх дослідженнях відштов­хувались від трудової теорії вартості, критикуючи теорії граничної корисності, факторів виробництва. Та в сучасно­му макроекономічному аналізі ці теорії посідають чільне місце саме тому, що марксистська трудова теорія вартості не може бути базою для прикладних досліджень, не дає змоги простежити за допомогою кількісних показників і зобразити у вигляді лінійних моделей процеси нагрома­дження, розподілу суспільного продукту, економічного зро­стання, закономірності й фактори ціноутворення, тобто процес відновлення економічної рівноваги.

            Економічна теорія Маркса була спрямована на обґрунту­вання висновку про скороминущість капіталізму, його обо­в'язкову загибель, зумовлену негативними закономірностя­ми розвитку цього суспільного ладу. Проблеми капіталістич­ної економіки (кризи, анархія, інфляція, безробіття), на дум­ку марксистів, не можна вирішити в межах капіталізму, оскільки вони є наслідком ринкової форми організації гос­подарства, породжуються приватною формою власності.

            Треба наголосити, що цей висновок сучасна економічна теорія Заходу зовсім не відкидає. Навпаки, визнаючи спра­ведливість твердження про недоліки ринкової економіки, сучасна економічна наука шукає способи розв'язання її проблем. Саме так виникли теорії соціально-ринкового гос­подарства, неокласична, монетаристська та кейнсіанська доктрини.

            Внесок марксистської економічної теорії в науку визна­но економістами всіх поколінь і всіх наукових напрямів. Багатьма аспектами теоретико-економічної концепції, запропонованої Марксом, науковці користуються й досі, бо ця концепція є логічною, побудованою за допомогою мето­ду, який базувався на принципах діалектичності та історичності, поєднання теорії та практики, зіставлення та по­рівняння, використання статистики й моделювання. У ба­гатьох випадках Маркс був провісником сучасних еконо­мічних теорій. Тому марксистську економічну теорію можна вважати плідним напрямом розвитку економічної думки.

 

 

20. Місце марксизму у розвитку сучасної економічної думки | 0 Комментарии | Создать учётную запись

Следующие комментарии принадлежат тем, кто их опубликовал. Этот сайт не несёт ответственности за содержание комментариев.


Функции пользователя

Войти

С нами:

Гости: 18

Лучшее


Что нового

СТАТЬИ за последние 24 часов

Новых статей нет

КОММЕНТАРИИ за последние 2 дней

Нет новых комментариев

Poll

Независимое тестирование

Как Вы считаете, улучшило ли качество образования в Украине внедрение независимого тестирования?

  •  Да
  •  Нет
  •  Сложно сказать

Результаты
Other polls | 1,251 voters | 10 Комментарии